Home

 Articles

 Op-ed

 Authors

 FAQ

 Leaving Islam
 Library
 Gallery
 Comments
 Debates
  Links
 Forum

 

 

 
 

Original in English

ياران گرامی،

جنون قسمت بزرگی از انسان ها را تصاحب کرده است و آنچه آنها انجام ميدهند کمتر ازديوانگی نيست.

ما درحال باختن جنگ بر عليه تروريسم هستيم. فقط به اين دليل که هدف را اشتباه گرفته ايم.

ما بايستی به دنيا بگوئيم و آنها را آگاه سازيم که تروريسم يک علامت بيماری (نشانه) است و مشکل اصلی در پشت ايدئولوژی پنهان شده است.

ما به کمک شما نياز داريم. خواهشمند است نوشتار کوتاه زير با عنوان"نامه ای به نوع بشر" را بخوانيد . اگر با آن موافق هستيد آنرا به ديگران هم ارسال داريد و درخواست کنيد آنها هم از همين قرار عمل کنند.

نسخه ای از آنرا به روزنامه ها و سياستمداران محلی نيز ارسال داريد، همه بايستی اين پيام را بشنوند.

علی سينا.

---------------------

نامه ای به نوع بشر

گرامی همنوع انسان،

امروز انسانيت به چالش خوانده شده است. يک نوع وحشيگری غير قابل تصور بطور مستمر جای آن را گرفته است. يک نيروی شيطانی در تلاش است تا ما را نابود سازد. عامل و پيشکاران اين شيطان به چيزی احترام نمی گذارند؛ حتی به جان بچه ها هم اهميت نميدهند. هرروز بمبی منفجرر  ميکنند، هرروز جان بی گناهانی را هدف کشتار قرار ميدهند. بنظر ميرسد ما بی دفاع مانده ايم. ولی اينطور نيست.

يک پير چينی در عهد باستان گفت: دشمن خود را بشناس و هرگز شکست نخواهی خورد آيا ما دشمن خود را میشناسيم؟ اگر نمی شناسيم بنابر اين محکوم بفنا هستيم.

تروريسم يک ايدئولوژی نيست، يک ابزار است؛ اما تروريست برای يک ايدئولوژی کشتار ميکند. آن ايدئولوِژی اسلام نام دارد.

تمام جهان، هم مسلمين و غير مدعی هستند که "دين صلح" توسط تروريست ها به اسارت رفته و ميگويند اسلام از خشونت مبراست.

چه کسی درست ميگويد؟ آيا تروريست ها اسلام را بهتر درک ميکنند، يا آنانی که آنها را تقبيح ميکنند؟ جواب اين سئوال کليد اصلی ما در راه پيروزی است، و شکست ما در پيدا کردن اين کليد به مرگ و نابودی ما منتهی خواهد شد. کليد اين مسئله قرآن و تاريخ اسلام است. 

آن گروه از ما، که اسلام را می شناسند، ميدانند که درک تروريست ها از اسلام کاملا صحيح است. آنها کاریرا ميکنند که پيامبرشان  کرد و پيروانش   را تشويق نمود انجام بدهند.  قـــتل، تجاوز، گردن زدن، قتل عام، وتوهين به کشتهگان  تا "قلوب مومنين خشنود گردد "، همه اينها توسط محمد به اجرا در آمده، همه توسط او تعليم داده شده، وهمه در طول تاريخ هشيارانه توسط مسلمين بکار گرفته شده.

اگر روزی حقيقت اهميت يا بد، آن روز امروز است! امروز زمانی است که ما نکته به نکته و ورق به ورق آنرا جويا شويم. امروز زمانی است که ما بايستی ريشه اين مشکل را پيدا کرده و آنرا از بين ببريم. ريشه تروريست اسلامی اسلام است. و سند اثبات آن قران ميباشد.

ما گروهی از مسلمانان پيشين هستيم که سيمای شيطان را ديده ايم و قد بر افراشته ايم تا دنيا را آگاه سازيم. هر قدر هم حقيقت تلخ و دردناک باشد، فقط حقيقت ميتواند ما را به آزادی برساند. چرا اينهمه حاشا و انکار؟ چرا اين همه لجاجت؟ زندگی چند بيگناه ديگر بايستی از دست برود تا شما چشمانتان را باز کنيد؟ يک فاجعه اتمی در پيش روی ما است. اين اتفاق خواهد افتاد. سئوال اين نيست که "اگر" سئوال اينست که "کی".

اما جهان مستانه سر دربرف فروکرده و توجهی نمیکند.

ما مسلمانان را تشويق ميکنيم که اسلام را رها کنند.  از عذر وبهانه دست بکشند، از دليل آوری و سعی در توجیه روبرگرداند. از تقسيم جهان بشريت به "ما" و "آنان" و "مسلمانان"  و "کافران" بپرهيزند.

ما همه از يک نوعيم، بنی آدم اعضای يک پيکرند! محمد پيامبر خدا نبود. زمان آن فرا رسيده است که ما به اين ديوانگی خاتمه دهيم و با حقيقت روبرو گرديم. تروريست ها اعتبار و توجيه خود را از حمايت شما بهره مند ميشوند. اين هوا خواهی شديد شما نسبت به مذهب آنان تاکیديست به جنون آنان برای ادامه جنايت های خود بر عليه بشريت.

ما همچنين غير مسلمانان را تشويق ميکنيم از سياست بازی دست بردارند که مبادا حساسيت های مسلمين جريحه دار گردد. حساسيت های آنها به جهنم! اجازه بدهيد جان انسان ها را نجات بدهيم، زندگی ميليون ها بيگناه را.

ميليون ها، اگرنه بيليون ها زندگی از دست خواهد رفت بخاطر هيچ. زمان از دست ميرود بر اری پيروزی بدی کافیست خوبان کاری نکنند. يک کاری بکنيد! اين پيام را برای هر کس که ميشناسيد بفرستيد و از آنان بخواهيد که همين کار را بکنند. با اسلام مبارزه کنيد تا تروريسم را بازدرايد. اين دنيای شما است آنرا حفظ کنيد.

جنبش مسلمانان پيشين.

www.faithfreedom.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles Op-ed Authors Debates Leaving Islam FAQ
Comments Library Gallery Video Clips Books Sina's Challenge
 

    copyright You may translate and publish the articles in this site only if you provide a link to the original page.